Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Mado-Media sp. z o.o.

§ 1

Informacje ogólne

Mado-Media jest przedsiębiorstwem z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży reklamowej i wystawienniczej o międzynarodowym zasięgu. Nasz zespół to połączenie fachowców o wieloletnim stażu z wysoce wyspecjalizowanymi młodymi pracownikami, którzy uzupełniają się nawzajem na każdej płaszczyźnie działania firmy. Funkcjonujemy na terenie Pruszcza Gdańskiego (woj. Pomorskie), gdzie posiadamy własną pracownie i magazyn, z bogatym parkiem maszyn i zapleczem logistycznym. Dzięki temu rocznie realizujemy ponad 1500 zleceń na systemy wystawiennicze oraz wykonujemy średnio ponad 6000m2 kompleksowej zabudowy targowej. Swoim klientom gwarantujemy szybki krótki czas produkcji, wysoką jakość produktów i obsługę wykwalifikowanych menedżerów i specjalistów.

§ 2

Postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży, rejestracje w sklepie internetowym, proces składania zamówienia, ceny i rabaty, warunki płatności, realizację wysyłki, zwroty i reklamacje, dodatkowe narzędzia w ramach prowadzonego sklepu internetowego Mado-Media Sp. z o.o.,zwany dalej ,,Mado-Media” lub ,,Sprzedającym”.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub innymi dokumentami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią główne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Mado-Media, a Kupującym, o ile w przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami nie postanowiono inaczej w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Sprzedającym.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz do Konsumentów. Regulamin ten w szczególności określa zasady i tryb zawierania Umowy sprzedaży na odległość z Mado-Media przez Stronę internetową.
 • Sklep internetowy Dostawcy dostępny pod adresem internetowym, https://sklep.madomedia.pl/ prowadzony jest przez Mado-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000121494, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN w pełni opłaconym, NIP  5832799134, REGON 192764197.

§ 3

Definicje

 • Checkbox – należy rozumieć przez to przycisk wyboru istniejący w panelu Kupującego na Stronie internetowej
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym Sprzedającego, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Konsument –  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Konto – konto Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego w wersji cyfrowej, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez ten podmiot Zamówieniach u Sprzedającego.
 • Kraj – przez Kraj należy rozumieć terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Kupujący – przez Kupującego należy rozumieć zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcę będącego stroną Umowy sprzedaży.
 • Produkt – dostępna u Sprzedawcy rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.
 • Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera umowę sprzedaży z Mado-Media.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Mado-Media.
 • Rejestracja – jest to ogół czynników technicznych zmierzających do założenia Konta w witrynie Sprzedającego.
 • Siła Wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i którym nie można było zapobiec, takie jak katastrofy przyrodnicze (powodzie, huragany) oraz nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (konflikty zbrojne, rozruchy, zarządzenia władz państwowych, którym nie można było przeciwdziałać).
 • Sprzedający – należy przez to rozumieć Mado-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000121494, o kapitale zakładowym 50.000,00  PLN w pełni opłaconym, NIP 5832799134 , REGON 192764197, zwany dalej ,,Sprzedającym” albo ,,Mado-Media”, który prowadzi sklep internetowy Mado-Media dostępny pod adresem internetowym, https://sklep.madomedia.pl/
 • Sprzedaż na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Strona Internetowa – należy przez to rozumieć dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW, którego właścicielem jest Sprzedający i przez który można składać Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży z Sprzedającym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 • Wirtualny koszyk – element oprogramowania Sprzedającego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 • Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Sprzedającym.

§ 4

Warunki techniczne korzystania z Strony Internetowej.

 • Korzystanie ze Strony Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki  cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 • Klient może składać zamówienia na poszczególne Produkty i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających wymagania techniczne tj. sprawna przeglądarka Internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.
 • Sprzedający dołoży starań, aby Strona internetowa działała bez zarzutów, jednakże wszelkie awarie, nieprawidłowości w funkcjonowaniu niniejszej witryny, jak również zapytania można zgłaszać pod adres sklep@madomedia.pl
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia Produktów na Stronie internetowej były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Detale Produktów w rzeczywistości mogą w nieznacznym stopniu różnić się od projektów, prezentowanych w Sklepie internetowym.

§ 5

Proces składania Zamówienia.

 • Przez proces składania Zamówienia rozumie się ogół czynności technicznych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z Mado-Media.
 • Sprzedający nie obciąża Kupujących, ani potencjalnych Kupujących żadnymi kosztami z tytułu korzystania ze Strony Internetowej w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Sprzedający nie obciąża Kupujących, ani potencjalnych Kupujących za przeglądanie asortymentu na Stronie Internetowej Sprzedającego.
 • Aby zamówić Produkty z oferty Sprzedającego należy:
  • Zarejestrować się na Stronie Internetowej Sprzedającego, a następnie Zalogować się na Stronie Internetowej i wybrać Produkty do Wirtualnego Koszyka, a następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności.
  • Skorzystać z możliwości Zamówienia bez Rejestracji, wypełniając formularz zawierający dane osobowe niezbędne do dokonania Umowy Sprzedaży, a następnie wybrać Produkty do Wirtualnego Koszyka, i wybrać sposób dostawy oraz płatności.
 • W celu dojścia do skutku Umowy sprzedaży konieczne jest, aby Kupujący zaakceptował niniejszy Regulamin, zapoznał się z treścią Regulaminu, podał prawidłowe i aktualne dane, które są oznaczone jako obowiązkowe i nacisnął przycisk ,,Zamawiam”.
 • Kupujący, odznaczając odpowiedni Checkbox może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Mado-Media na wskazany w formularzu adres mailowy. Zgoda jest dobrowolna, a Kupujący ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie.
 • Umowę uznaję się za zawartą w momencie wysłania potwierdzenia złożonego Zamówienia na adres email Kupującego.

§ 6

Ceny

 • przedający na Stronie Internetowej wskazuje ceny netto oraz brutto, obejmujące należny podatek VAT oraz wszelkie inne składniki takie jak np. cła.
 • Stawka podatku VAT wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i będzie uwzględniana i naliczana do ceny Produktów widniejących na Stronie Internetowej.
 • Walutą, w której można zapłacić za Produkty, w ramach zawartej Umowy Sprzedaży jest złoty i grosze.
 • Ceny Produktów widniejące na Stronie Internetowej Sprzedającego nie obejmują kosztów dostawy, ani innych dodatkowo płatnych usług wybranych przez Kupującego.
 • Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z dodatkowo płatnych usług zostaną wskazane potencjalnemu Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług prezentowanych na Stronie internetowej, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Stronie Internetowej nie należy poczytywać za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 7

Sposób realizacji Zamówienia.

Sprzedający zapewnia dla wszystkich Kupujących darmową wysyłkę na terenie Kraju na Zamówienia powyżej kwoty 500 zł netto, za wyjątkiem ust. 7 niniejszego paragrafu.

 • Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Internetową (https://sklep.madomedia.pl/) Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienie jest realizowane do 8 dni roboczych od chwili akceptacji grafiki przez klienta.
 • Za Zamówienia poniżej kwoty określonej w załączniku nr.1 stanowiącym integralny załącznik do Regulaminu doliczana jest opłata za dostawę, widniejąca na Koncie Kupującego jeszcze przed złożeniem Zamówienia.
 • Do złożenia Zamówienia wymagana jest uprzednia Rejestracja lub skorzystanie z opcji złożenia Zamówienia bez Rejestracji, o niniejszych sposobach mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Kupujący dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji. W tej wiadomości znajduje się m.in.:
  • Liczba i cena zamówionych Produktów, wraz z należnym podatkiem,
  • Przewidywany termin realizacji Zamówienia,
  • Cena wysyłki Zamówienia, jeżeli Regulamin lub postanowienia szczegółowe taką cenę przewidują.
 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  • W przypadku Zamówień płatnych w późniejszym terminie-natychmiast po potwierdzeniu złożonego Zamówienia,
  • W przypadku Zamówień płatnych z góry- w chwili zaksięgowania na koncie Dostawcy wpłaty za zamówienie.
 • Sprzedający zapewnia dostawę na terenie Kraju w terminie 48 godzin, liczonych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego Zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów od Sprzedającego, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary z grafika wysyłane jest w terminie do 8 dni roboczych od chwili akceptacji grafiki przez klienta.
 • Zamówienia na Produkty mające czas realizacji powyżej 48h są sprowadzane na specjalne zamówienie. W tych przypadkach Sprzedający nie gwarantuje realizacji Zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć lub zaistnieje przypadek Siły wyższej. W takiej sytuacji Zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez Kupującego pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazany numer rachunku bankowego. Kupujący, będący konsumentem ma również możliwość wskazania odrębnej dyspozycji, co do sposobu zwrócenia środków, o których mowa niniejszym ustępie.
 • Przy Zamówieniach powyżej kwoty określonej w załączniku nr.1 stanowiącym integralny załącznik do Regulaminu czas realizacji określony w niniejszym paragrafie może ulec wydłużeniu, o którym Sprzedający ma obowiązek poinformować w potwierdzeniu wysyłanym na adres e-mail Kupującego.
 • Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 • Wszelkie inne niestandardowe metody dostawy należy indywidualnie ustalać z Sprzedającym, z tym że Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niestandardowej dostawy.
 • Od momentu złożenia Zamówienia, do momentu jego realizacji Kupujący, będący Przedsiębiorcą może anulować złożone przez siebie Zamówienie poprzez odpowiedni link w panelu klienta, jak również kontaktując się z Sprzedającym e-mailowo bądź telefonicznie. Nie dotyczy to grafiki jeśli została juz rozpoczęta jej produkcja.
 • Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje poza uprawnieniem zawartym w ustępie poprzedzającym, prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta) w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia stanowi Załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu, a także jest dołączany do każdego Zamówienia z udziałem Konsumenta. Zapis ten nie dotyczy indywidualnej grfaiki wykonanej na zlecenie kupującego.
 • Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów o:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W razie odmowy przyjęcia dostawy Zamówienia przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą, Przedsiębiorca ten pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z jego magazynowaniem, przeładunkiem i transportem. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami.
 • W wypadkach, w których Konsument nie odbierze Zamówienia , mimo dwukrotnego powiadomienia o gotowości odbioru, przesyłka zostanie odesłana do magazynu Sprzedającego.
 • Prawo do odstąpienie od Umowy zawartej na odległość, będzie realizowane na koszt Konsumenta. Sprzedający niniejszym oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 • Sprzedający zaleca, aby Kupujący zgłaszał wszelkie braki i niezgodności w dostawie w przeciągu 7 dni od daty doręczenia Zamówienia.

§ 8

Sposoby dostawy i odbioru zamówionych Produktów.

 • Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:
  • Przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie działającego pod firmą DPD Polska sp. z o.o.
  • Innego przewoźnika, jeżeli zamówione Produkty mają niestandardowe wymiary, wynikają ze specyfiki przewożonego Produktu, wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa ,a przewiezienie zamówionych Produktów nie może być zapewnione przez innego przewoźnika, z którym współpracuje Sprzedający.
 • Odbiór zamówionych Produktów możliwy jest również poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego tj. w Pruszczu Gdańskim 79, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 79.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych, nieaktualnych danych przez Kupującego, w tym dotyczących głównie adresu wysyłki

§ 9

Formy płatności za Zamówienia

 • Kupujący może zapłacić za zamówione Produkty:
  • W formie gotówkowej przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego,
  • W formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro,
  • W formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem portalu przelewy24
  • Za pobraniem przy dostawie realizowanej przez DPD zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej
 • Sprzedający gwarantuje bezpieczeństwo płatności przy użyciu portalu przelewy24, jednakże przy każdej płatności Sprzedający zaleca zwracać uwagę na Certyfikat SSL. W celu sprawdzenia, czy Kupujący korzysta z bezpiecznego połączenia zaszyfrowanego certyfikatem należy sprawdzić czy adres internetowy rozpoczyna się od (https://). W razie wątpliwości zaleca się kontakt ze Sprzedającym.

§ 10

Reklamacje

 • Dostawca warunkuje przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne Produktów w stosunku do Kupujących, będących Przedsiębiorcami, w ten sposób, że wymaga :
  • Sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego Zamówienie w terminie 7 dni od daty Zamówienia.
  • Zrobienia wyraźnych zdjęć wskazujących, iż zamówiony Produkt jest wadliwy.
 • Dokumenty o których mowa, w ustępie poprzedzającym wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres mailowy Sprzedającego tj., sklep@madomedia.pl z dopiskiem ,,REKLAMACJA”, wskazując tym samym Produkty, które są wadliwe. Produkty te należy wysłać w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu szkody na adres siedziby Sprzedającego tj. Mado-Media Sp. z o.o., ul. Pruszczu Gdańskim 79, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 79.
 • Sprzedający ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia dostarczenia wadliwych Produktów na adres wskazany w ustępie powyższym.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującemu, będącemu Przedsiębiorcą, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Wszelkie koszty w zakresie dostawy i wysyłki Produktów objętych postępowaniem reklamacyjnym ponosi Kupujący, będący Przedsiębiorcą.
 • Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 • Nie stosuje się § 10 ust 1-4 w stosunku do Kupującego, będącego Konsumentem. W przypadku gdy, drugą stroną Umowy sprzedaży jest Konsument:
  • Jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Kupujący będący Konsumentem może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującemu, będącemu Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Ponadto Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada tkwiąca w Produkcie jest nieistotna.
  • Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od dnia wydania zamówionego Produktu.
  • Kupujący będący Konsumentem może reklamować zakupiony Produkt w siedzibie Sprzedającego, jednakże winien okazać dowód zakupu, wskazać i opisać wadę, a także dostarczyć Produkt objęty niniejszą procedurą reklamacyjną.
  • Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu otrzymania reklamacji od Konsumenta. Wzór przykładowego formularza reklamacji stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego będącego Konsumentem, żądanie wymiany, usunięcia wady albo obniżenia ceny i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.

§ 11

Promocje i rabaty.

 • W przypadku niektórych z kategorii Produktów pochodzących od Dostawcy umożliwia zamówienie Produktów zbiorczych oferując dodatkowy rabat za każde Zamówienie zbiorcze.
 • Rabaty nie mają mocy wstecznej, a łączenie ich jest możliwe tylko ,gdy niniejszy Regulamin to przewiduje lub przewidują to dodatkowe porozumienia.

§ 12

Ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do Przedsiębiorców.

 • Łączne zobowiązania Sprzedającego wobec Kupującego, będącego Przedsiębiorcą na mocy niniejszego Regulaminu z tytułu gwarancji, odpowiedzialności umownej, deliktowej za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym, odpowiedzialności obiektywnej i wszelkiej innej nie mogą przekroczyć kwoty w wysokości wskazanej w załączniku nr.1 stanowiący integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • W żadnych okolicznościach wynikających z niniejszego Regulaminu lub mających z nim związek Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę produkcji, możliwości użytkowania, czerpania zysków, odsetek, możliwości biznesowych itp., ani za jakiekolwiek szkody pośrednie i/lub wtórne.
 • Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, będącego Przedsiębiorcą na mocy niniejszego Regulaminu i postanowień szczegółowych wygasa po upływie 3 lat od ostatecznego odbioru i akceptacji towaru.

§ 13

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Mado-Media.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w zakresie udzielonej zgody
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
 • Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, prawo sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Dane udostępnione przez Sklep branżowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 • Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych rodo@madomedia.pl.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych,celów przetwarzania znaleźć można na Stronie Internetowej w zakładce Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe.

 • Sprzedający i Kupujący zobowiązują się załatwiać wszelkie spory polubownie, jednakże gdyby to było niemożliwe zaistniały spór zawisły pomiędzy Przedsiębiorcami zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w stosunku do Konsumentów.
 • Sprzedający informuję, iż w przypadku sporu zawisłego pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem możliwe jest również rozwiązanie sporu pod adresem unijnej platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2019, a wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu i powiązanych z nim załączników obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sprzedającego https://sklep.madomedia.pl/.
 • Sprzedający oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne, to wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, a Sprzedający tak zmodyfikuje Regulamin, by nowe zapisy były jak najbliższe jej oryginalnej treści.
 • Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu można kierować na adres mailowy Sprzedającego skle@madomedia.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl